Tel

 02-908-9914 ,02-546-1668


เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ รุ่น MINI-ONE

คุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะ

1. เป็นสินค้ามีสิทธิบัตร หรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอฎนาจสิทธิบัตรให้ผลิตได้
2. มีจานยึดใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 230 มม.
3. มีใบมีด ขนาด 50 x 125 มม. จ านวน 2 ใบ
4. จานยึดใบมีดมีที่วางใบมีดในลักษณะด้านท้ายลึกกว่าด้านหน้าเพื่อรับแรงปะทะ
5. มีช่องคายวัสดุลักษณะเอียงองศา ออกด้านใต้ฐานรองรับใบมีด เพื่อการคายวัสดุที่รวดเร็ว
6. ใบมีดทำจากโลหะพิเศษ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน (สามารถตรวจสอบทีมาของโลหะได้)ผ่านกระบวนการชุบแข็งคุณภาพสูง จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
7. เวลาทำงานเครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
8. เครื่องยนต์ต้นกำลัง เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรงม้า (มีมาตรฐาน CE และ EPA)
9. ความสามารถในการสับย่อยได้ประมาณ 100 – 1,500 กก./ชม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาย่อย)
10. สามารถสับต้นหญ้าได้ทุกชนิด ต้นหญ้าไม่แตก ทำให้ไม่มีกลิ่น (เหมาะส าหรับเลี้ยงโคและแพะ) ยังสามารถย่อย วัสดุต่าง ๆได้ทั้งสด และ แห้ง ตั้งแต่ไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 ½” นิ้ว เช่น หญ้าเนเปียร์ ,ฟาง ,ไม้ไผ่,ไม้กระถิน,ต้นกล้วยขนาดเล็ก, ผักสด,สับปะรด,แก้วมังกร,มันส าปะหลัง,ผักตบชวา,เพื่อทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ(เศษวัสดุที่ย่อยแล้วไม่เละ,เวลาบดย่อยหญ้า,ผักตบชวา,ฟาง หรือ พืชที่มีเส้นใย จะไม่ติดพันเครื่อง)
11. ช่องป้อนมีขนาดกว้าง 29 ซม. ยาว 75 ซม. ปากช่องป้อนสูงจากพื้น 79 ซม. พร้อมฝาปิดป้องกันอันตราย
12. ปากช่องป้อน กว้าง 29 ซม. สูง 28 ซม.,โดยมีปากช่องป้อนด้านใน (กว้าง x ยาว) 19 x 12 ซม.
12. มีล้อ 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้วพร้อมลูกยางกันสะเทือน ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก และ สามารถเข็นได้
13. เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าและเป็นสินค้าที่ผลิตวางขายมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี
14. เป็นสินค้าที่ไม่มีคดีความ เกี่ยวกับการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบผู้อื่นหรือสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย)